Motionskommitté

Motionskommitté 2024            

 

Mats Hallsten   mats.hallsten@hotmail.com   0738-016 126
Dan Widercrantz   dan.widercrantz@gmail.com   0705-936 342
Lars Lindström   larsgeorg58@gmail.com   0730-491 436