Motionskommitté

Motionskommitté 2022            

 

Bengt Zetterberg   bengt.zetterberg@nb-konsulter.se   0706-611 304 
Mats Hallsten   mats.hallsten@hotmail.com   0738-016 126
Dan Widercrantz   dan.widercrantz@gmail.com   0705-936 342